VICTORIA II


Gran Bretanya comença sen la primera potencia, amb colonies en Africa i controlan cuasi tota l'India, Canada i Australia, amb l'industrialització ja comenzada, uns grans naixements de carbó en el territoria natal, gran població gracies a les colonies i el millor prestigi al comenzar, manté una gran puntuacio manteninse primera, fins que comença la segona revolucio industrial, on el carbo perd importancia, i tendra que dependre del petroli de les colonies que hatga conseguit en el repartiment.
França comença sen la segona potencia, amb bases navals en Africa, Canada, el Caribe i la India, te grans posibilitats colonitzadores, i amb els llaciments de carbo al nord del pais, mantindra una gran puntuacio industrial, pero te que potenciar molt la seva diplomacia, ja que, si es forma Alemanya, tendra que lluitar per defendre Alsacia i Lorena.
Alemanya no esta formada al principi de la partida, i pot arribar a no formarse, ja que dependra del jugador que jugue amb aquesta o en contra, tots els paisos que formen part de la confederacio poden formarla. Aquesta tindra una gran industrialitzacio, gracies al carbo de Silesia i Nordheim, i amb un gran exercit tan fort com el que te pot superar facilment als seus rivals occidentals, pero pot guanyar enemics facilment amb les tensions per l'unificaco.
Russia es un pais sense apenes recursos, amb una gran poblacio pero analfabeta, ademes no te capitalistes ni obrers, sols aristocrates i granjers, no obstant, te un dels més grans exercits del mon, lo que el manté en les grans potencies, i sempre podra tirar de conquistes per a poder fer front als seus problemes, amb veins com Xina o civilitzacions atrasaes de Kazagistan.
Austria es un pais no molt educat, amb la majoria de de gent al camp, sols el manté el prestigi i les mines de carbo a Silesia. Amb una gran esfera dinfuencia, tindra problemes amb Alemanya i Italia per l'unificacio. Te un pais dividid entre Italians, Croates, Eslovens, Hungars, Rumanos, Txecs, Eslovacos... Ademes, no sol poder colonitzar per la falta de ports a la zona
Italia no esta formada al principi de la partida, i tenra que enfrentarse a Austria per a poder ser una nacio en algun moment. No te molts llaciments de carbo, ademes la poblacio no esta molt educada i son cuasi tots granjers, sense apenes exercit, encara aixi, es un pais que pot desequilibrar la balança al teu favor o en la teua contra.
El Imperi Otoma es un pais amb moltes fractures, com el Grecs i els Serbis(ja independents), o el Rumanos, Bulgars, Albanesos... encara que te llaciments de carbó a Bosnia i el caucas, la poblacio es granjera i son analfabets, ademes te que unificar territoris que te Egipte, pero son rieivindicats per ell.
Amb la perdua de casi totes les seves colonies, Espanya es troba en la seva decada mes decadent, amb una poblacio analfabeta i agraria, i amb apenes naiximents de carbo, tendra que enfrentarse als seus veins, Gran Bretanya i França, i intentar unificar la peninsula.
Amb un pais acabat de fraccionar en tres, mantenin un vasallament en Luxemburg, sera de les primeres nacions industrialitzades, i si consegueix unificar el paisos baixos en uno, sera de les nacions amb millor economia al principi de la partida, i utilitzant les colonies en Asia i Africa podra colonitzar facilment.
Un pais acabat de independisar, i enmig de tres nacions(França, Alemanya, i Holanda)que mostraran interes en els seus llaciments de carbó, tindra que basarse en la protecció dels altres, pero una vegada senta una bona economia podra plantar cara a Holanda i intentar reeconstruir Paisos Baixos.
Amb la guerra de Texas, USA marcara com objectiu a Méxic, una antiga colonia Española, amb materies primes suficients per a fer fúncionar les industries. Ademes sera el centre dels avanços de drets, tant politics com socials, que fara que els europeus imigren a este pais. Encara aixina no sera fins al 1900, quan es començe a normalitzar l'ús del petroli, que conseguira el seu major explendor economic. Encara així no marcara gran diferencia en una guerra, ja que esta alluna del escenari europeu, que sera el principal en tota la partida.
Sent un pais incivilitzat, es començara a occidentalitzar-se amb la revolució mei-ji, i amb una civilització més pronte que els seus veïns de Asia, podra pillar ventatga i anexionar-se'ls, i amb els llaciments de carbó tindra una industrialització forta i rapida. Encara que tinga un gran exercit, Els unics verdaders enemics sera Rússia i Anglaterra, ja que els altres paisos estan centrats en el front Europeu.
Un pais pobre i poc poblat, encara que educada, tindra complicacions per a industrialitzar-se, peró, aprofitant els veins dèbils com dinamarca, podra intentar unificar Escandinavia, i poder posar-se al front de les millors potencies Mundials.